REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁCE 2/7 W MIEJSCOWOŚCI CZARNA DĄBRÓWKA.


Na podstawie art.ust.pkt.ustawy z dnia 08.03.1990o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, nrpoz.z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
Ustalam:


§ 1
Boiska sportowe są czynne w następujących terminach: ( planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce odbywają się w okresie roku szkolnego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 zajęcia organizuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce,) boiska ogólnodostępne dla wszystkich chętnych czynne są:
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 do 22.00 , niedziela i dni świąteczne w godzinach od 10.00 do 22.00

§ 2

W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy ma obowiązek zabronić korzystania z obiektu.

§ 3

Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w § 1 pkt. 1 b koordynuje trener środowiskowy.

§ 4

Osoby korzystające z boisk sportowych są zobowiązane do konsultowania się w sprawie korzystania z trenerem środowiskowym.

§ 5

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u trenera środowiskowego.

§ 6

Korzystanie z boisk jest nieodpłatne.

§ 7

Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń budynku sanitarno - szatniowego.

§ 8
Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego, a przede wszystkim obuwia sportowego z zastrzeżeniem , iż na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.
§ 9

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w trakcie korzystania z boisk sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: ( używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, ) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., ( niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk, ) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, ( palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, ) zaśmiecania oraz wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, ( przeszkadzania w zajęciach lub grze, ) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, przebywania na terenie boisk osobom poniżej 15 roku życia z chwilą zmierzchu, ( wprowadzania zwierząt, ) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego,

§ 10

Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 9 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji jest zobowiązany: ( nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, ) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk sportowych.

§ 11

W planowanych zajęciach wymienionymi w § 1 pkt. 1 a: ( Szkoła Podstawowa w Czarnej Dąbrówce ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki uczniów i szkody powstałe w trakcie korzystania z obiektu, ) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
§ 12

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag i zaleceń trenera środowiskowego.

§ 13

Zakres prac trenera środowiskowego określa zawarta umowa - zlecenie z dnia 01.12.2008 r.
§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.12.2008 r. i obowiązuje do dnia 05.12.2018 r.

Copyright 2024 © Sport Czarna Dąbrówka